Home

پیرترین درخت اروپا شناسایی شد

یک درخت کاج بوسنی در اروپا با 1075 سال سن، عنوان پیرترین درخت اروپا را به خود اختصاص داده است.

از: ایسنا
پیرترین درخت اروپا شناسایی شد
  test