افزایش 400 کیلومتری طول راه‌های قزوین در دولت یازدهم‌

‌مدیر ساخت و توسعه راه‌های اداره کل راه و شهرسازی قزوین گفت: در دولت یازدهم 400 کیلومتر به طول راه‌های استان اضافه‌شده که این مقدار شامل 2.24 بزرگراه، 15 کیلومتر راه اصلی 2. 38 راه فرعی و 322 کیلومتر راه روستایی است.

<
از: ایسنا
افزایش 400 کیلومتری طول راه‌های قزوین در دولت یازدهم‌