Home

دوران معاصر هم قهرمان‌های زیادی برای بچه‌ها دارد

ما نباید صرفا در گذشته به‌دنبال قهرمان باشیم، بلکه در دوران معاصر نیز قهرمان‌های زیادی از گروه‌های مختلف برای کودکان وجود دارند.

از: ایسنا
دوران معاصر هم قهرمان‌های زیادی برای بچه‌ها دارد