Home

شکوفه‌دهی درختان آلوچه رودسر در تابستان

در پدیده‌ای نادر، شماری از درختان آلوچه در رودسر شکوفه زدند.

از: ایسنا
شکوفه‌دهی درختان آلوچه رودسر در تابستان