Home

اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک در دستور کار هیات اجرایی/ باز هم تکلیف خزانه دار مشخص نشد

اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک در جلسه هیات اجرایی مورد بحث قرار گرفت و در این جلسه هم تکلیف سرپرست خزانه داری مشخص نشد.

از: ایسنا
اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک در دستور کار هیات اجرایی/ باز هم تکلیف خزانه دار مشخص نشد