Home

بخش خصوصی نیروی کار خود را از مراکز کاریابی جذب کند

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: نمی‌توان قانونی تصویب کرد که بخش خصوصی را ملزم به استخدام نیروهای بومی از مراکز کاریابی کرد اما می‌توان در این زمینه به آن‌ها توصیه کرد که از مراکز کاریابی نیروهای مورد نیاز خود را استخدام کنند.

از: ایسنا
بخش خصوصی نیروی کار خود را از مراکز کاریابی جذب کند