Home

تمجید سایت خبری انگلیسی از سیامند رحمان

یک سایت انگلیسی در گزارشی به تمجید از عملکرد سیامند رحمان پرداخت و اعلام کرد که این ورزشکار قصد دارد در مسابقات جهانی 2017 و المپیک توکیو 2020 نیز به مدال آوری خود ادامه بدهد.

از: ایسنا
تمجید سایت خبری انگلیسی از سیامند رحمان