پاسخ کری به سوالی درباره سفرش به ایران

وزیر امور خارجه آمریکا با اذعان به اینکه سازمان سیا در ماجرای برکناری دکتر مصدق در ایران دخالت مستقیم داشته است، گفت: هیچ روابط رسمی دیپلماتیک میان دو کشور وجود ندارد، بنابراین برای مقابله با تروریسم نیز همکاری نداریم.

<
از: ایسنا
پاسخ کری به سوالی درباره سفرش به ایران