قوانین جدید برای ایجاد مناطق آزاد

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم از وضع مقررات جدید برای ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی در این کمیسیون خبر داد.

<
از: ایسنا
قوانین جدید برای ایجاد مناطق آزاد