Home

دانش آشتیانی: نگاه همه به آموزش و پرورش انتقادی است

وزیر آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش گسترده و پیچیده و دچار دردهای مزمن است. از داخل و بیرون به آموزش و پرورش انتقاد دارند و نگاه انتقادی علیه همه چیز و همه در آموزش و پرورش حاکم است و ضروری است که یک تغییر نگاه و بینش ایجاد کنیم.

از: ایسنا
دانش آشتیانی: نگاه همه به آموزش و پرورش انتقادی است