Home

سپر مغناطیسی زمین ترک برداشت

بزرگترین و حساس‌ترین دیده‌بان پرتو کیهانی جهان در هند یک انفجار از پرتوهای کیهانی را ثبت کرده که نشان دهنده وجود یک شکاف در سپر مغناطیسی زمین است.

از: ایسنا
سپر مغناطیسی زمین ترک برداشت