فوتبالیستی در لیگ مکزیک داور را کُشت

یک فوتبالیست در لیگ مکزیک با ضربه شدید به سر داور، او را به کام مرگ فرستاد.

<
از: ایسنا
فوتبالیستی در لیگ مکزیک داور را کُشت