مهاجم لاس پالماس به 9 ماه زندان محکوم شد

مهاجم آرژانتینی لاس پالماس به خاطر رانندگی در حالت مستی و سرباز زدن از دستور پلیس به 9 ماه زندان محکوم شد.

<
از: ایسنا
مهاجم لاس پالماس به 9 ماه زندان محکوم شد