Home

امروز با یک شهید؛جهانگیر رستمی

خبر محله به محله دست به دست می‌شد. همه در غم و اندوه فرو رفته بودند. یکی از خوبان شهید شده است. کسی باور نمی‌کرد.

از: ایسنا
امروز با یک شهید؛جهانگیر رستمی