Home

توضیح مدیرعامل بانک سرمایه درباره اختلاس

مدیرعامل بانک سرمایه با بیان اینکه هیچگونه اختلاسی در بانک سرمایه اتفاق نیفتاده است، گفت که مجموع معوقات بانک سرمایه ۴۸۰۵ میلیارد تومان است، اما عملکرد بانک سرمایه در سال جاری بهترین عملکرد در نظام بانکی بوده است.

از: ایسنا
توضیح مدیرعامل بانک سرمایه درباره اختلاس