Home

تعیین تکلیف مربیان فنی و حرفه‌ای در جلسه یکشنبه مجلس

معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره این‌که تبدیل وضعیت 1400 نفر دیگر از مربیان هنوز مانده است، اما سازمان امور استخدامی جواب‌ مثبتی نمی‌دهد، گفت: با دستور رییس مجلس و وزیر کار، یک‌شنبه جلسه‌ای در هیأت‌رییسه مجلس تشکیل می‌شود که تبدیل وضعیت‌ها تعیین تکلیف شوند.

از: ایسنا
تعیین تکلیف مربیان فنی و حرفه‌ای در جلسه یکشنبه مجلس