Home

برای ایجاد تغییر باید در عرصه اقدام و عمل حاضر شویم

مجتبی شاکری با بیان اینکه امروز کشور نیازمند ایجاد تغییر جدی است، گفت: برای جلوگیری از انحراف بزرگ در مسیر انقلاب و برای تغییر وضعیت به سمت ارزش‌های انقلاب و اندیشه و مکتب امام باید برای ایجاد تغییر جدی به صحنه بیاییم.

از: ایسنا
برای ایجاد تغییر باید در عرصه اقدام و عمل حاضر شویم