Home

معرفی برندگان جشنواره کارت هدیه بانک اقتصاد نوین

دارندگان کارت‌های هدیه بانک اقتصادنوین برای اطلاع از برنده‌شدنشان در دومین دوره جشنواره کارت هدیه بانک اقتصادنوین و یا بخش جشنواره کارت هدیه در تارگاه اصلی بانک مراجعه کنند.

از: ایسنا
معرفی برندگان جشنواره کارت هدیه بانک اقتصاد نوین