Home

اتحادیه اروپا مذاکرات الحاق ترکیه را متوقف نمی‌کند

وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا از سرکوب طرفداران ادعا شده کودتای نافرجام 15 ژوئیه توسط دولت ترکیه انتقاد کردند اما درخواست اتریش برای تعلیق درخواست عضویت آنکارا در این بلوک نتوانست حمایت کافی را به دست آورد.

از: ایسنا
اتحادیه اروپا مذاکرات الحاق ترکیه را متوقف نمی‌کند
  test