Home

کشاورزان برای افزایش آب سد زاینده رود تا دی ماه صبر کنند

در حال حاضر با توجه به خشکی فصلی زاینده رود ظرفیت آبدهی چاه‌های آب شرب به شدت کاهش یافته و با استمرار خشکسالی ظرفیت سد زاینده رود که حدود یک میلیارد و 400 میلیون مترمکعب بود هم اکنون به 169 میلیون مترمکعب رسیده است.

از: ایسنا
کشاورزان برای افزایش آب سد زاینده رود تا دی ماه صبر کنند