انگیزه تصویب اصلاح نظام بانکی در مجلس وجود دارد

به گفته معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، لایحه اصلاح نظام بانکی در آینده نزدیک به مجلس ارسال می‌شود.

<
از: ایسنا
انگیزه تصویب اصلاح نظام بانکی در مجلس وجود دارد