Home

جدیت IOC در پیگیری اصلاح اساس نامه و قوانین ورزشی کشورها

رییس بخش روابط سازمانی و مدیریت روابط کمیته‌های ملی المپیک IOC گفت: بحث اصلاح اساسنامه‌ها و قوانین ورزشی کشورها با جدیت دنبال خواهد شد. کمیته ملی المپیک کویت نیز در حالت تعلیق به سر می‌برد و وضعیت ۱۵ کمیته ملی المپیک از لحاظ قوانین در دست بررسی و پیگیری است.

از: ایسنا
جدیت IOC در پیگیری اصلاح اساس نامه و قوانین ورزشی کشورها