نشست مسئولان کمیته ملی المپیک با وزیر برای اصلاح اساسنامه

کمیته ملی المپیک برای اصلاح اساس نامه خود قصد دارد نشستی را با وزیر ورزش و جوانان داشته باشد تا فرایند بررسی اصلاح با هماهنگی سلطانی فر صورت پذیرد و در این نشست قانون انتزاع کمیته پارالمپیک از کمیته ملی المپیک نیز مورد بحث و بررسی قرارخواهد گرفت.

<
از: ایسنا
نشست مسئولان کمیته ملی المپیک با وزیر برای اصلاح اساسنامه