برگزاری جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با سلطانی فردر 2هفته آینده

جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک و سلطانی فر برای بررسی اصلاح اساس نامه کمیته المپیک در یکی، دو هفته آینده برگزار می شود.

<
از: ایسنا
برگزاری جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با سلطانی فردر 2هفته آینده