Home

با اولین انسان سایبورگ آشنا شوید

یکی از بحث برانگیزترین رویدادها در علم الکترونیک پدیده کاشت تجهیزات الکترونیک در بدن انسان با هدف افزایش توان ادراکی و کنار گذاشتن محدودیت است.

از: ایسنا
با اولین انسان سایبورگ آشنا شوید
  test