واگذاری نظارت بر مراکز غیردولتی بهزیستی به بخش خصوصی

رییس سازمان بهزیستی کشور از واگذاری نظارت بر مراکز غیردولتی بهزیستی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: نظارت بر مراکز غیردولتی بهزیستی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و از این پس تنها 20 درصد با نظارت مستقیم خود بهزیستی انجام می‌شود و 80 درصد نظارت به تشکل‌های حقوقی بخش خصوصی که تحت نظارت بهزیستی هستند و تشکل‌های مدنی و مردم‌نهاد خارج از سازمان واگذار می‌شود.

<
از: ایسنا
واگذاری نظارت بر مراکز غیردولتی بهزیستی به بخش خصوصی