Home

نویر: این کیفیت واقعی ما نیست

سنگربان بایرن مونیخ تاکید کرد که تیمش با روزهای اوج خود و بایرن واقعی و ترسناک فاصله زیاد دارد.

از: ایسنا
نویر: این کیفیت واقعی ما نیست
  test