Home

فروش اموال دو وزارتخانه برای افزایش سرمایه بانک‌ها

مجوز افزایش سرمایه پنج بانک با تعیین شرایطی در برنامه ششم توسعه صادر شد، بحث فروش اموال وزارت ارتباطات و تعاون نیز مطرح است.

از: ایسنا
فروش اموال دو وزارتخانه برای افزایش سرمایه بانک‌ها