کمپین فروش کلیه ورامینی‌ها برای حفظ تیم والیبال

تعدادی از مردم ورامین برای حفظ تیم والیبال صالحین ورامین در لیگ برتر والیبال کمپین فروش کلیه به راه انداختند.

<
از: ایسنا
کمپین فروش کلیه ورامینی‌ها برای حفظ تیم والیبال