Home

دانش آموز باید در مدرسه با حقوق شهروندی آشنا شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، رعایت انصاف را نصف ایمان و گاه کل ایمان خواند و گفت: پیشگیری از تخلفات اداری، نیازمند مخاطب شناسی و ایجاد زیرساختهای لازم است.

از: ایسنا
دانش آموز باید در مدرسه با حقوق شهروندی آشنا شود
  test