Home

مورد عجیب شماره‌های تکراری در روزنامه کیهان!

خوانندگان کیهان برای حمله کردن به دولت ۲، ۳ بار به این روزنامه زنگ می‌زنند!