آموزش و پرورش به تنهایی متولی آموزش نیست

وزیر آموزش و پرورش وظیفه آموزش و پرورش را سیاست گذاری دانست و بر این نکته که آموزش و پرورش به تنهایی متولی امر آموزش نیست، تاکید کرد.

<
از: ایسنا
آموزش و پرورش به تنهایی متولی آموزش نیست