Home

تمدید بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب با شرایط مناسب‌تر

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از تمدید قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب و ایجاد شرایط مناسب تر برای بهره مندی از این قانون و همچنین افزایش کارفرمایان مشمول بخشودگی خبر داد.

از: ایسنا
تمدید بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب با شرایط مناسب‌تر