Home

علی مطهری: دفترم توسط وزارت اطلاعات دولت قبل شنود می‌شد

علی مطهری گفت: دفتر کارم توسط وزارت اطلاعات دولت قبل شنود می‌شد که با پیگیری های انجام شده در این خصوص این موضوع روشن شد.

از: ایسنا
علی مطهری: دفترم توسط وزارت اطلاعات دولت قبل شنود می‌شد