Home

الگوی جدید مشاغل خانگی طراحی شد

معاون وزیر تعاون با اشاره به اینکه در بحث مشاغل خانگی قبلا اینگونه بود که وام می‌دادیم و دادن مجوز به منزله ایجاد شغل محسوب می‌شد، گفت: الگوی جدید مشاغل خانگی طراحی شده و در راستای اجرایی کردن آن هستیم.

از: ایسنا
الگوی جدید مشاغل خانگی طراحی شد