Home

رضازاده: نسبت به مشارکت مردم در انتخابات نگرانی نداریم

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به ضرورت مشارکت بالای جامعه در انتخابات، گفت: مشارکت بالای مردم در سرنوشت خود ، قدرت نرم نظام محسوب می‌شود.

از: ایسنا
رضازاده: نسبت به مشارکت مردم در انتخابات نگرانی نداریم