پدیده بدهی‌ها را از محل ارزش‌افزوده حاصل از تکمیل پروژه‌ها بپردازد

‌استاندار خراسان رضوی با اشاره به ارایه تسهیلات کنسرسیوم بانکی به مجموعه پدیده تاکید کرد: شرکت پدیده از این تسهیلات بانکی باید فقط در جهت تکمیل پروژه‌های خود استفاده کرده و پدیده باید بدهی حواله‌های صادر شده را از محل ارزش افزوده طرح‌های خود بپردازد.

<
از: ایسنا
پدیده بدهی‌ها را از محل ارزش‌افزوده حاصل از تکمیل پروژه‌ها بپردازد