Home

"شکوه یک زندگی" مشغول برای ساخت آوا و نواهای فولکلور مازندرانی

مجموعه تلویزیونی «شکوه یک زندگی» با سپری کردن ۳۰ درصد از تصویربرداری در روزهای برف‌گیر زمستان، وارد مذاکره با خوانندگان بومی استان مازندران شده است.

از: ایسنا
"شکوه یک زندگی" مشغول برای ساخت آوا و نواهای فولکلور مازندرانی
  test