زمان تشییع پیکرآیت الله هاشمی رفسنجانی اعلام شد

زمان برگزاری مراسم تشییع پیکرآیت الله هاشمی رفسنجانی اعلام شد.

<
از: ایسنا
زمان تشییع پیکرآیت الله هاشمی رفسنجانی اعلام شد