بازدید مدیر استانی بانک ایران زمین از کارخانه کاشی باستان میبد

مدیر شعبه استان یزد بانک ایران زمین از کارخانه کاشی باستان میبد بازدید کرد.

<
از: ایسنا
بازدید مدیر استانی بانک ایران زمین از کارخانه کاشی باستان میبد