Home

خودروهای مدل ۹۵ در سراشیبی افت قیمت

روند کاهش قیمت خودروهای مدل ۹۵ در بازار خودرو آغاز شده است.

از: ایسنا
خودروهای مدل ۹۵ در سراشیبی افت قیمت