Home

روشن شدن میزان بدهی و اموال دولت با اقدامات انجام شده

معاون نظارت مالی و خزانه داری می‌گوید: تا پیش از دولت یازدهم هیچ تصور روشنی از بدهی‌ها و اموال دولت وجود نداشت، ولی اکنون با اقداماتی که این دولت انجام داده است، حداقل اعداد و ارقامی از میزان بدهی‌ها و اموال دولت ارائه شده است هرچند که دقیق نیست و ممکن است ایراداتی به ترازنامه‌ها وارد شود.

از: ایسنا
روشن شدن میزان بدهی و اموال دولت با اقدامات انجام شده