هیچ شاعری با لایک ماندگار نمی‌شود

سعید بیابانکی معتقد است: هیچ شاعری با لایک ماندگار نمی‌شود.

<
از: ایسنا
هیچ شاعری با لایک ماندگار نمی‌شود