Home

صرفه‌جویی 250 میلیارد ریالی طرح‌های پیک‌سایی در استان یزد

رییس گروه مدیریت مصرف شرکت برق منطقه‌ای یزد، مشارکت صنایع بزرگ این استان برای عبور از پیک بار تابستان سالجاری را موفق ارزیابی کرد و در این باره از صرفه‌جویی 250 میلیارد ریالی برنامه‌های پیک‌سایی در استان خبر داد.

از: ایسنا
صرفه‌جویی 250 میلیارد ریالی طرح‌های پیک‌سایی در استان یزد