پاسخ مثبت بعثه‌رهبری به دعوت‌ عربستان برای حج

بعثه مقام معظم رهبری به دعوتنامه وزارت حج عربستان برای انجام مذاکرات در تاریخ مقرر پاسخ مثبت داد.

<
از: ایسنا
پاسخ مثبت بعثه‌رهبری به دعوت‌ عربستان برای حج