Home

دستگیری پنج حفار غیرمجاز در مهدیشهر

فرمانده انتظامی مهدیشهر سمنان از دستگیری پنج حفار غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

از: ایسنا
دستگیری پنج حفار غیرمجاز در مهدیشهر