آزمایشگاه زمین ساخت در دانشگاه دامغان راه‌اندازی شد

آزمایشگاه زمین ساخت با هدف شبیه‌سازی تغییرشکل‌های پوسته سخت زمین در محیط آزمایشگاه برای اولین بار در کشور در دانشگاه دامغان طراحی و به بهره برداری رسید.

<
از: ایسنا
آزمایشگاه زمین ساخت در دانشگاه دامغان راه‌اندازی شد