رکورد دسته ۹۴ کیلوگرم وزنه برداری جهان و المپیک از ایلین گرفته شد

پس از اینکه فدراسیون جهانی وزنه برداری فهرست رکورد داران جهان و المپیک را به روز کرد، نام ایلیا ایلین از رکورد داری جهان و المپیک در دسته ۹۴ کیلوگرم پاک شد.

<
از: ایسنا
رکورد دسته ۹۴ کیلوگرم وزنه برداری جهان و المپیک از ایلین گرفته شد