آمدن جبارف و آندو، باعث جدایی بختیار رحمانی می‌شود؟

بختیار رحمانی درحالی از استقلال درخواست رضایت نامه کرده که به نظر می‌رسد جذب تیموریان و جبارف در این تصمیم اثرگذار بوده است.

<
از: ایسنا
آمدن جبارف و آندو، باعث جدایی بختیار رحمانی می‌شود؟