فحاشی سعید معروف به ناظر دیدار پیکان و شهرداری تبریز

فحاشی سعید معروف به ناظر داوری باعث ناراحتی او شد.

<
از: ایسنا
فحاشی سعید معروف به ناظر دیدار پیکان و شهرداری تبریز